animals
הדחכה תנכסב תויחו םיחמצ
?"הדחכה תנכסב ןימ" והמ
?הדחכה תנכסב אצמנ ימ
?םינימ לש םתומלעיהל תוביסה ןהמ

הדחכה תנכסב תויחו םיחמצ
ךשמב םישחרתמ רשא ,םייעבט םיכילהתב םלועה ןמ םידחכנ םינימ
הלא םיכילהת ,םדאה תוליעפמ האצותכ ,םויכ לבא .תובר םינש
םדאה העש לכב יכ םינעוטה םינעדמ ףא שיו ;רכינ ןפואב םיצאומ
.ףסונ ןימ לש תודחכיהל םרוג

לע העיפשמ תיגולוקאה תכרעמהמ דיחיו דחא ןימ לש ותומלעיה
עיפשהל ידכ ,חמצ לש דחא ןימ לש ותומלעיהב יד .הלוכ תכרעמה
םייחה םיקרחב לחה :הסיסבב אצמנ אוהש ,המלש ןוזמ תרשרש לע
םינוזינה םיעדרפצבו םירופיצב ךשמה ,ונממ םינוזינו וילע
תופוע ,םישחנ :ןוגכ ,רתוי םילודג םיפרוטב הלכו ,הלא םיקרחמ
.םיעדרפצה תאו םירופיצה תא םיפרוטה ,םילעושו םיסרוד

ןתינ ,התוא םיביכרמה םינימה לכ לע ,תיגולוקאה תכרעמה תא
ילואו ,דומעי לדגמה ,דחא ףלק איצונ םא :םיפלק לדגמל תוושהל
!טטומתי לדגמה - ךכ ךישמנ םא לבא ;םיינש איצונ םא םג -

?הדחכה תנכסב ןימ והמ
תנכסב םינימה קוח" תא ינקירמאה סרגנוקה ריבעה 1973 תנשב
:תורדגה יתש עבקו ,"הדחכה
ידכ דע הנטק ותייסולכוא רשא ןימ אוה הדחכה תנכסב ןימ
.ןימה תודרשיהל הנכס
תנכסב ןימל ךופהל ההובג תוריבסב אצמנ הדחכה םויאב ןימ
.ותנגהל םידעצ וטקניי אל םא - הדחכה
םיאצמנ הדחכה לש םויאבו הנכסב םינימ לש תינקירמאה המישרב
סנכיהל "םרותל םיכחמ" םינימ 4000 דועו ,םינימ 1117 עגרכ
!המישרל

?הדחכה תנכסב אצמנ ימ
:ןוגכ ,םייח-ילעב ןה הדחכהה תנכסב תויחהש בושחל לבוקמ
םירוצי לש םיבר םינימ ,השעמל .םיפנרקו םירמנ ,םיליפ ,םיבאז
לש םיבר םינימ ללוכ ,הדחכה תנכסב םיאצמנ תוקלחמה לכמ םייח
.םיחמצ לשו םיקרח לש ,תופוע לש ,םילחוז לש ,םייח-וד

?םינימ לש םתומלעיהל תוביסה ןהמ
םינימ לש םתודרשיה לע םימייאמ ,ומוהיז וא ,לודיגה תיב ןדבוא
לע .דועו הסחמ ,םימ ,ןוזמ ,היחמ חטש :ללוכ לודיגה תיב .םיבר
םישביימ ,תורעי םיתרוכ ונא :םדאה תוטשפתה תמייאמ הלא לכ
,טפנו הרבדה ירמוח םירציימו םיתבו םישיבכ םינוב ,תורהנ
םרוג םדאה .םיבר םייעבט לודיג יתב םימהזמ וא םיסרוה ךרדבו
תורטמל דיצב רקיעב ,רתוי תורישי םיכרדב םג םינימ תודחכהל
.תויחה ירביאב רחסמ וא טרופס ,הוורפ ,ןוזמ :תונוש