לדף הבית >
מידע ותחומי פעולה
הודעות מפמ"ר
אאוריקה
קורסים והשתלמויות
דגמי הוראה

חינוך לחשיבה, חקר ופתרון בעיות

הוראת השעה הפרטנית

למידה התנסותית

אוריינות מדעית וטכנולוגית

תרבות הל"ה
משימות הערכה

מבחנים

משאבי הוראה למידה והדרכה

ספרי לימוד

ציוד וחומרים

חינוך לקיימות

שומרים על הבריאות

שומרים על המגוון הביולוגי

חוסכים במים

פרקים להוראת המדע וטכנולוגיה

משאבים למדריכים

תכנון לימודים
רגע של עברית
למידה בטוחה
לומדים בבית
מחקרים וכתבי עת
ביבליוגרפיה פדגוגית
מחקרים בחינוך מו"ט
כתבי עת ברשת
יוצאים לטבע ופעילויות
זמנים ומועדים
ממציאים
 
ללמוד לחשוב: טיפוח תפקודי חשיבה בהוראת מדע וטכנולוגיה
דר' יהודית וינברגר

מקורות
הררי, י' (1992). "מחר 98": דו"ח הוועדה העליונה לחינוך מדעי וטכנולוגי. ירושלים: משרד החינוך והתרבות.

וינברגר, י' (1992). טיפוח חשיבה ביקורתית בהוראת הביולוגיה. עבודת גמר לקראת התואר "מוסמך למדעי הרוח", אוניברסיטת תל אביב, תל אביב.

זוהר, ע' (1996). ללמוד, לחשוב וללמוד לחשוב. ירושלים: מכון ברנקו וייס לטיפוח החשיבה.

זוהר, ע' ווינברגר, י' (1995). חשיבה במדע: פיתוח חשיבה בהוראת הביולוגיה. המרכז להוראת מדעים, האוניברסיטה העברית בירושלים.

זוהר, ע' ווינברגר, י' (1997). חשיבה במדע: פיתוח חשיבה בהוראת הביולוגיה. פעילויות מחשב. המרכז להוראת המדעים, האוניברסיטה העברית בירושלים.

טישמן, ש', פרקינס, ד' וג'יי, א' (1997). הכיתה החושבת. ירושלים: מכון ברנקו וייס.

יחיאלי, ת' (1997). למידה משמעותית והוראה משמעותית של מושגים והיגדים מדעיים: הבחנת תיאורטיות ובדיקת תפיסותיהם של מורים למדע ושל סטודנטים להוראת מדע. חיבור לשם קבלת התואר דוקטור לפילוסופיה. האוניברסיטה העברית בירושלים.

רנד, י' (1992). הוראה רפלקטיבית: תורה היא ולימוד היא צריכה. בתוך: מ. זילברשטיין (עורך), הערכה בתכנון לימודים ובהוראה: פרספקטיבה של המורה. תל אביב: מכון מופ"ת.

תכנית לימודים להוראת מדע וטכנולוגיה בבית הספר היסודי (1999). לימודי מדע בבית ספר היסודי. ת"ל.

Adey, P. S., Shayer, M., & Yates, C. (1989). Thinking Science: Student and Teachers' Materials for the CASE Intervention. London: Macmillan.

Brooks, J. G., & Brooks, M. G. (1993). In Search of Understanding: The Case for Constructivist Classrooms. ASCD, Alexandria, Virginia.

Bruer, J. T. (1993). Schools for Thought. Cambridge, Mass: The MIT Press University Press.

Davis, B., & Sumara, D. J. (1997). Cognition, complexity and teacher education. Harvard Educational Review, 67(1), 105-125.

Ennis, R. H. (1989). Critical thinking and subject specificity: Clarification and needed research. Educational Researcher, 18(3), 4-10.

Hewson, P. W., Beeth, M. E., & Thorley, N. R. (1998). Teaching for conceptual change. In: B.J. Braser & K. G. Tobin (eds.), International Handbook of Science Education (pp.199-218). Boston: Kluwer Academic Publishers.

Hewson, P. W., & Hewson, M. G. (1989). Analysis and use of a task for identifying conceptions of teaching science. Journal of Education for Teaching, 15, 191-209.

Jungwirth, E. (1986). Science teaching and pupil avoidance of logical fallacies. South African Journal of Education, 5(2), 55-60.

Perkins, D., & Swartz, R. (1992). The nine basics of teaching thinking. In: Costa, Bellanca & Fogarty (eds.), If Minds Matter: A Foreword to the Future, 2, 53-69.

Perkins, D., & Swartz, R. (1992). The nine basics of teaching thinking. In: Costa, Bellanca & Fogarty (eds.), If Minds Matter: A Foreword to the Future, 2, 53-69.

Resnick, L. B., & Klopfer, L. E. (1989). Toward the Thinking Curriculum: Current Cognitive Research. 1989 Year-book of the Association for Supervision and Curriculum Development.

Von Glaserfeld, E. (1995). Radical Constructivism: A way of knowing and learning. NY: The Falmer Press.

Vygotsky, L. S. (1978). Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes. Cambridge, MA; Harvard University Press.

Weinberger, Y., & Zohar, A. (2000). Higher Order Thinking in Science Teacher Education in Israel. Science Teacher Education: An International Perspective. Boston: Kluwer International Publishers.

Zohar, A., & Tamir, P. (1993). Incorporating critical thinking within a regular high school biology curriculum. School Science and Mathematics, 93, 136-140.

Zohar, A., Weinberger, Y., & Tamir, P. (1994). The Effect of Biology Critical Thinking Project on the Development of Critical Thinking. Journal of Research in Science Teaching, 31( 2), 183-196.
אודות | יצירת קשר
מרכז ארצי למדע הוא פרויקט המבוצע על-ידי אוניברסיטת תל אביב על-פי מכרז מס' 6/1.07 עבור האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים, המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך