םלועב םימ תכירצ לע תודבוע המכ
לארשיב םימ תכירצ לע תודבוע המכ
?םימה תכירצ תא םידדומ ךיא
?םימב ךוסחל בושח המל
!םימב ךוסחל םילוכי ונחנא םג
תיבלו התכל תויוליעפ
םכמצע תא ונחב
ןודיח
ףדמה לע
תשרה לא